DỊCH VỤ THUẾ

Quý đối tác mong muốn một gói dịch vụ toàn diện cho vấn đề tuân thủ thuế

Nhu cầu của Quý đối tác

Hổ trợ tuân thủ thuế

 • Đăng ký mã số thuế và những đăng ký liên quan
 • Điều chỉnh, đăng ký, thông báo sử dụng hóa đơn VAT
 • Kê khai thuế hàng tháng đối với thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng
 • Quyết toán thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Đăng ký, kê khai và quyết toán thuế nhà thầu (“Khấu trừ thuế”)
 • Hỗ trợ hoàn thuế/ cấn trừ thuế

Soát xét thuế

 • Soát xét trước cuộc thanh tra thuế
 • Soát xét Thuế thường xuyên/ hàng quý
 • Kiểm tra đánh giá các rủi ro về thuế hoặc soát xét thủ tục thỏa thuận trước
 • Đại diện cho Công ty tại cuộc thanh tra thuế hoặc hỗ trợ giải quyết những vấn đề được đưa ra bởi cơ quan thuế sở tại
 • Soát xét biên bản thanh tra thuế để tư vấn các biện pháp khắc phục

Gọi tư vấn

WhatsApp chat