Họ tên: PHẠM THỊ DUYÊN
Chức danh: Chuyên gia tư vấn
Điện thoại: (+84) 938759568 – (+84) 28.38203302
Email: [email protected]
Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn pháp luật về thuế – Tài chính kế toán
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ 

> Thuế GTGT trong doanh nghiệp
>> Thuế TNDN từ kinh doanh
>>> Thuế Thu nhập cá nhân từ các nguồn

Dịch vụ thông dụng:

– Dịch vụ tư vấn thuế trọn gói
– Dịch vụ khai báo Thuế
– Soát xét tờ khai thuế do doanh nghiệp/ cá nhân tự lập
– Soát xét về thuế và nộp hồ sơ tuân thủ
– Lập tờ khai thuế cho cá nhân, cho cả người kê khai bên ngoài
– Đánh giá tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế
– Chiến lược và dịch vụ nâng cao về Thuế
– Xây dựng cấu trúc, chiến lược tối ưu về thuế
– Xin ưu đãi thuế
– Hỗ trợ quyết toán thuế
– Quản lý rủi ro về thuế
– Đại diện cho khách hàng làm việc với các cơ quan thuế
– Lập hồ sơ giải trình và xin hoàn thuế
– Tư vấn khách hàng các ảnh hưởng về thuế đối với các hợp đồng dự tính hoặc các quyết định tài chính
– Đưa ra ý kiến về ảnh hưởng thuế đối với các xử lý kế toán
– Đóng vai trò là nhà tư vấn chính cho các vấn đề về thuế

HẸN LỊCH TƯ VẤN