Chuẩn mực kế toán số 04 – Tài sản cố định vô hình

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 04 – TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

  Chuẩn mực kế toán số 04 – Tài sản cố định vô hình quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán tài sản cố định vô hình gồm: Tiêu chuẩn TSCĐ vô hình, thời điểm ghi nhận, xác định giá trị ban đầu, chi phí phát sinh.

                  Chuẩn mực số 04                           

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

(Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC

ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

QUY ĐỊNH CHUNG

01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán tài sản cố định (TSCĐ) vô hình, gồm: Tiêu chuẩn TSCĐ vô hình, thời điểm ghi nhận, xác định giá trị ban đầu, chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu, xác định giá trị sau ghi nhận ban đầu, khấu hao, thanh lý TSCĐ vô hình và một số quy định khác làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.

02. Chuẩn mực này áp dụng cho kế toán TSCĐ vô hình, trừ khi có chuẩn mực kế toán khác quy định cho phép áp dụng nguyên tắc và phương pháp kế toán khác cho TSCĐ vô hình.

03. Một số TSCĐ vô hình có thể chứa đựng trong hoặc trên thực thể vật chất. Ví dụ như đĩa compact (trong trường hợp phần mềm máy tính được ghi trong đĩa compact), văn bản pháp lý (trong trường hợp giấy phép hoặc bằng sáng chế). Để quyết định một tài sản bao gồm cả yếu tố vô hình và hữu hình được hạch toán theo quy định của chuẩn mực TSCĐ hữu hình hay chuẩn mực TSCĐ vô hình, doanh nghiệp phải căn cứ vào việc xác định  yếu tố nào là quan trọng. Ví dụ phần mềm của máy vi tính nếu là một bộ phận không thể tách rời với phần cứng của máy đó để máy có thể hoạt động được, thì phần mềm này là một bộ phận của máy và nó được coi là một bộ phận của TSCĐ hữu hình. Trường hợp phần mềm là bộ phận có thể tách rời với phần cứng có liên quan thì phần mềm đó là một TSCĐ vô hình.

04. Chuẩn mực này quy định về các chi phí liên quan đến hoạt động quảng cáo, đào tạo nhân viên, thành lập doanh nghiệp, nghiên cứu và triển khai. Các hoạt động nghiên cứu và triển khai hướng tới việc phát triển tri thức, có thể tạo thành một tài sản thuộc dạng vật chất (ví dụ vật mẫu), nhưng yếu tố vật chất chỉ có vai trò thứ yếu so với thành phần vô hình là tri thức ẩn chứa trong tài sản đó.

05. TSCĐ vô hình thuê tài chính sau khi được ghi nhận ban đầu, bên thuê phải kế toán TSCĐ vô hình trong hợp đồng thuê tài chính theo chuẩn mực này. Các quyền trong hợp đồng cấp phép đối với phim ảnh, chương trình thu băng video, tác phẩm kịch, bản thảo, bằng sáng chế và bản quyền thuộc phạm vi của chuẩn mực này.

06. Các thuật ngữ trong chuẩn mực này được hiểu như sau:

Tài sản: Là một nguồn lực:

(a) Doanh nghiệp kiểm soát được; và

(b) Dự tính đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho doanh nghiệp.

Tài sản cố định vô hình: Là tài sản không có hình thái vật chất nhưng xác định được giá trị và do doanh nghiệp nắm giữ, sử dụng trong sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối tượng khác thuê phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình.

Nghiên cứu: Là hoạt động tìm kiếm ban đầu và có kế hoạch được tiến hành nhằm đạt được sự hiểu biết và tri thức khoa học hoặc kỹ thuật mới.

Triển khai: Là hoạt động ứng dụng những kết quả nghiên cứu hoặc tri thức khoa học vào một kế hoạch hoặc thiết kế để sản xuất sản phẩm mới hoặc được cải tiến một cách cơ bản trước khi bắt đầu sản xuất hoặc sử dụng mang tính thương mại các vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, các quy trình, hệ thống hoặc dịch vụ mới.

Nguyên giá: Là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có được TSCĐ vô hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào sử dụng theo dự tính.

Khấu hao: Là việc phân bổ có hệ thống giá trị phải khấu hao của TSCĐ vô hình trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản đó.

Giá trị phải khấu hao: Là nguyên giá của TSCĐ vô hình ghi trên báo cáo tài chính, trừ (-) giá trị thanh lý ước tính của tài sản đó.

Thời gian sử dụng hữu ích: Là thời gian mà TSCĐ vô hình phát huy được tác dụng cho sản xuất, kinh doanh, được tính bằng:

(a) Thời gian mà doanh nghiệp dự tính sử dụng TSCĐ vô hình; hoặc

(b) Số lượng sản phẩm, hoặc các đơn vị tính tương tự mà doanh nghiệp dự tính thu được từ việc sử dụng tài sản.

Giá trị thanh lý: Là giá trị ước tính thu được khi hết thời gian sử dụng hữu ích của tài sản, sau khi trừ (-) chi phí thanh lý ước tính.

Giá trị còn lại: Là nguyên giá của TSCĐ vô hình sau khi trừ (-) số khấu hao luỹ kế của tài sản đó.

Giá trị hợp lý: Là giá trị tài sản có thể được trao đổi giữa các bên có đầy đủ hiểu biết trong sự trao đổi ngang giá.

Thị trường hoạt động: Là thị trường thỏa mãn đồng thời ba (3) điều kiện sau:

(a) Các sản phẩm được bán trên thị trường có tính tương đồng;

(b) Người mua và người bán có thể tìm thấy nhau vào bất kỳ lúc nào;

(c) Giá cả được công khai.

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

07. Các doanh nghiệp thường đầu tư để có các nguồn lực vô hình, như: Quyền sử dụng đất có thời hạn, phần mềm máy vi tính, bằng sáng chế, bản quyền, giấy phép khai thác thuỷ sản, hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, giấy phép nhượng quyền, quan hệ kinh doanh với khách hàng hoặc nhà cung cấp, sự trung thành của khách hàng, thị phần và quyền tiếp thị…

08. Để xác định nguồn lực vô hình quy định trong đoạn số 07 thỏa mãn định nghĩa TSCĐ vô hình cần phải xem xét các yếu tố: Tính có thể xác định được, khả năng kiểm soát nguồn lực và tính chắc chắn của lợi ích kinh tế trong tương lai. Nếu một nguồn lực vô hình không thoả mãn định nghĩa TSCĐ vô hình thì chi phí phát sinh để tạo ra nguồn lực vô hình đó phải ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ hoặc chi phí trả trước. Riêng nguồn lực vô hình doanh nghiệp có được thông qua việc sáp nhập doanh nghiệp có tính chất mua lại được ghi nhận là lợi thế thương mại vào ngày phát sinh nghiệp vụ mua (Theo quy định tại Đoạn 46).

Tính có thể xác định được

09. TSCĐ vô hình phải là tài sản có thể xác định được để có thể phân biệt một cách rõ ràng tài sản đó với lợi thế thương mại. Lợi thế thương mại phát sinh từ việc sáp nhập doanh nghiệp có tính chất mua lại được thể hiện bằng một khoản thanh toán do bên đi mua tài sản thực hiện để có thể thu được lợi ích kinh tế trong tương lai.

10. Một TSCĐ vô hình có thể xác định riêng biệt khi doanh nghiệp có thể đem TSCĐ vô hình đó cho thuê, bán, trao đổi hoặc thu được lợi ích kinh tế cụ thể từ tài sản đó trong tương lai. Những tài sản chỉ tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai khi kết hợp với các tài sản khác nhưng vẫn được coi là tài sản có thể xác định riêng biệt nếu doanh nghiệp xác định được chắc chắn lợi ích kinh tế trong tương lai do tài sản đó đem lại.

Khả năng kiểm soát

11. Doanh nghiệp nắm quyền kiểm soát một tài sản nếu doanh nghiệp có quyền thu lợi ích kinh tế trong tương lai mà tài sản đó đem lại, đồng thời cũng có khả năng hạn chế sự tiếp cận của các đối tượng khác đối với lợi ích đó. Khả năng kiểm soát của doanh nghiệp đối với lợi ích kinh tế trong tương lai từ TSCĐ vô hình, thông thường có nguồn gốc từ quyền pháp lý.

12. Tri thức về thị trường và hiểu biết chuyên môn có thể mang lại lợi kinh tế trong tương lai. Doanh nghiệp có thể kiểm soát lợi ích đó khi có ràng buộc bằng quyền pháp lý, ví dụ: Bản quyền, giấy phép khai thác thuỷ sản.

13. Doanh nghiệp có đội ngũ nhân viên lành nghề và thông qua việc đào tạo, doanh nghiệp có thể xác định được sự nâng cao kiến thức của nhân viên sẽ mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai, nhưng doanh nghiệp không đủ khả năng kiểm soát lợi ích kinh tế đó, vì vậy không được ghi nhận là TSCĐ vô hình. Tài năng lãnh đạo và kỹ thuật chuyên môn cũng không được ghi nhận là TSCĐ vô hình trừ khi tài sản này được bảo đảm bằng các quyền pháp lý để sử dụng nó và để thu được lợi ích kinh tế trong tương lai đồng thời thoả mãn các quy định về định nghĩa TSCĐ vô hình và tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình.

14. Doanh nghiệp có danh sách khách hàng hoặc thị phần nhưng do không có quyền pháp lý hoặc biện pháp khác để bảo vệ hoặc kiểm soát các lợi ích kinh tế từ các mối quan hệ với khách hàng và sự trung thành của họ, vì vậy không được ghi nhận là TSCĐ vô hình.

Lợi ích kinh tế trong tương lai

15. Lợi ích kinh tế trong tương lai mà TSCĐ vô hình đem lại cho doanh nghiệp có thể bao gồm: Tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí, hoặc lợi ích khác xuất phát từ việc sử dụng TSCĐ vô hình.

NỘI DUNG CỦA CHUẨN MỰC

GHI NHẬN VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BAN ĐẦU

16. Một tài sản vô hình được ghi nhận là TSCĐ vô hình phải thỏa mãn đồng thời:

– Định nghĩa về TSCĐ vô hình; và

– Bốn (4) tiêu chuẩn ghi nhận sau:

+ Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai do tài sản đó mang lại;

+ Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy;

+ Thời gian sử dụng ước tính trên 1 năm;

+ Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hiện hành.

17. Doanh nghiệp phải xác định được mức độ chắc chắn khả năng thu được lợi ích kinh tế trong tương lai bằng việc sử dụng các giả định hợp lý và có cơ sở về các điều kiện kinh tế tồn tại trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản đó.

18. TSCĐ vô hình phải được xác định giá trị ban đầu theo nguyên giá.

XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ TSCĐ VÔ HÌNH TRONG TỪNG TRƯỜNG HỢP

MUA TSCĐ VÔ HÌNH RIÊNG BIỆT

19. Nguyên giá TSCĐ vô hình mua riêng biệt, bao gồm giá mua (trừ (-) các khoản được chiết khấu thương mại hoặc giảm giá), các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại) và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào sử dụng theo dự tính.

20. Trường hợp quyền sử dụng đất được mua cùng với mua nhà cửa, vật kiến trúc trên đất thì giá trị quyền sử dụng đất phải được xác định riêng biệt và ghi nhận là TSCĐ vô hình.

21. Trường hợp TSCĐ vô hình mua sắm được thanh toán theo phương thức trả chậm, nguyên giá của TSCĐ vô hình được phản ánh theo giá mua trả ngay tại thời điểm mua. Khoản chênh lệch giữa tổng số tiền phải thanh toán và giá mua trả ngay được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh theo kỳ hạn thanh toán, trừ khi số chênh lệch đó được tính vào nguyên giá TSCĐ vô hình (vốn hóa) theo quy định của chuẩn mực kế toán “Chi phí đi vay”.

22. Nếu TSCĐ vô hình hình thành từ việc trao đổi thanh toán bằng chứng từ liên quan đến quyền sở hữu vốn của đơn vị, nguyên giá TSCĐ vô hình là giá trị hợp lý của các chứng từ được phát hành liên quan đến quyền sở hữu vốn.

MUA TSCĐ VÔ HÌNH TỪ VIỆC SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP

23. Nguyên giá TSCĐ vô hình hình thành trong quá trình sáp nhập doanh nghiệp có tính chất mua lại là giá trị hợp lý của tài sản đó vào ngày mua (ngày sáp nhập doanh nghiệp).

24. Doanh nghiệp phải xác định nguyên giá TSCĐ vô hình một cách đáng tin cậy để ghi nhận tài sản đó một cách riêng biệt.

Giá trị hợp lý có thể là:

– Giá niêm yết tại thị trường hoạt động;

– Giá của nghiệp vụ mua bán TSCĐ vô hình tương tự.

25. Nếu không có thị trường hoạt động cho tài sản thì nguyên giá của TSCĐ vô hình được xác định bằng khoản tiền mà doanh nghiệp lẽ ra phải trả vào ngày mua tài sản trong điều kiện nghiệp vụ đó được thực hiện trên cơ sở khách quan dựa trên các thông tin tin cậy hiện có. Trường hợp này doanh nghiệp cần cân nhắc kết quả của các nghiệp vụ đó trong mối quan hệ tương quan với các tài sản tương tự.

26. Khi sáp nhập doanh nghiệp, TSCĐ vô hình được ghi nhận như sau:

(a) Bên mua tài sản ghi nhận là TSCĐ vô hình nếu tài sản đó đáp ứng được định nghĩa về TSCĐ vô hình và tiêu chuẩn ghi nhận quy định trong đoạn 16, 17, kể cả trường hợp TSCĐ vô hình đó không được ghi nhận trong báo cáo tài chính của bên bán tài sản;

(b) Nếu TSCĐ vô hình được mua thông qua việc sáp nhập doanh nghiệp có tính chất mua lại, nhưng không thể xác định được nguyên giá một cách đáng tin cậy thì tài sản đó không được ghi nhận là một TSCĐ vô hình riêng biệt, mà được hạch toán vào lợi thế thương mại (Theo quy định tại Đoạn 46).

27. Khi không có thị trường hoạt động cho TSCĐ vô hình được mua thông qua việc sáp nhập doanh nghiệp có tính chất mua lại, thì nguyên giá TSCĐ vô hình là giá trị mà tại đó nó không tạo ra lợi thế thương mại có giá trị âm phát sinh vào ngày sáp nhập doanh nghiệp.

TSCĐ VÔ HÌNH LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÓ THỜI HẠN

28. Nguyên giá TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất có thời hạn khi được giao đất hoặc số tiền trả khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác, hoặc giá trị quyền sử dụng đất nhận góp vốn liên doanh.

29. Trường hợp quyền sử dụng đất được chuyển nhượng cùng với mua nhà cửa, vật kiến trúc trên đất thì giá trị của nhà cửa, vật kiến trúc phải được xác định riêng biệt và ghi nhận là TSCĐ hữu hình.

TSCĐ VÔ HÌNH ĐƯỢC NHÀ NƯỚC CẤP HOẶC ĐƯỢC TẶNG, BIẾU

30. Nguyên giá TSCĐ vô hình được nhà nước cấp hoặc được tặng, biếu, được xác định theo giá trị hợp lý ban đầu cộng (+) các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào sử dụng theo dự tính.

TSCĐ VÔ HÌNH MUA DƯỚI HÌNH THỨC TRAO ĐỔI

31. Nguyên giá TSCĐ vô hình mua dưới hình thức trao đổi với một TSCĐ vô hình không tương tự hoặc tài sản khác được xác định theo giá trị hợp lý của TSCĐ vô hình nhận về hoặc bằng với giá trị hợp lý của tài sản đem trao đổi, sau khi điều chỉnh các khoản tiền hoặc tương đương tiền trả thêm hoặc thu về.

32. Nguyên giá TSCĐ vô hình mua dưới hình thức trao đổi với một TSCĐ vô hình tương tự, hoặc có thể hình thành do được bán để đổi lấy quyền sở hữu một tài sản tương tự (tài sản tương tự là tài sản có công dụng tương tự, trong cùng lĩnh vực kinh doanh và có giá trị tương đương). Trong cả hai trường hợp không có bất kỳ khoản lãi hay lỗ nào được ghi nhận trong quá trình trao đổi. Nguyên giá TSCĐ vô hình nhận về được tính bằng giá trị còn lại của TSCĐ vô hình đem trao đổi.

LỢI THẾ THƯƠNG MẠI ĐƯỢC TẠO RA TỪ NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

33. Lợi thế thương mại được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp không được ghi nhận là tài sản.

34. Chi phí phát sinh để tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai nhưng không hình thành TSCĐ vô hình vì không đáp ứng được định nghĩa và tiêu chuẩn ghi nhận trong chuẩn mực này, mà tạo nên lợi thế thương mại từ nội bộ doanh nghiệp. Lợi thế thương mại được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp không được ghi nhận là tài sản vì nó không phải là nguồn lực có thể xác định, không đánh giá được một cách đáng tin cậy và doanh nghiệp không kiểm soát được.

35. Khoản chênh lệch giữa giá trị thị trường của doanh nghiệp với giá trị tài sản thuần của doanh nghiệp ghi trên báo cáo tài chính được xác định tại một thời điểm không được ghi nhận là TSCĐ vô hình do doanh nghiệp kiểm soát.

TSCĐ VÔ HÌNH ĐƯỢC TẠO RA TỪ NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

36. Để đánh giá một tài sản vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp được ghi nhận vào ngày phát sinh nghiệp vụ đáp ứng được định nghĩa và tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình, doanh nghiệp phải phân chia quá trình hình thành tài sản theo:

(a) Giai đoạn nghiên cứu; và

(b) Giai đoạn triển khai.

37. Nếu doanh nghiệp không thể phân biệt giai đoạn nghiên cứu với giai đoạn triển khai của một dự án nội bộ để tạo ra TSCĐ vô hình, doanh nghiệp phải hạch toán vào chi phí để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ toàn bộ chi phí phát sinh liên quan đến dự án đó.

Giai đoạn nghiên cứu

38. Toàn bộ chi phí phát sinh trong giai đoạn nghiên cứu không được ghi nhận là TSCĐ vô hình mà được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ.

39. Ví dụ về các hoạt động trong giai đoạn nghiên cứu:

(a) Các hoạt động nghiên cứu, phát triển tri thức mới và hoạt động tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn các phương án cuối cùng;

(b) Việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu, hoặc các tri thức khác;

(c) Việc tìm kiếm các phương pháp thay thế đối với các vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, quy trình, dịch vụ;

(d) Công thức, thiết kế, đánh giá và lựa chọn cuối cùng các phương pháp thay thế đối với các vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, quy trình, hệ thống, dịch vụ mới hoặc cải tiến hơn.

Giai đoạn triển khai

40. Tài sản vô hình tạo ra trong giai đoạn triển khai được ghi nhận là TSCĐ vô hình nếu thỏa mãn được bảy (7) điều kiện sau:

(a) Tính khả thi về mặt kỹ thuật đảm bảo cho việc hoàn thành và đưa tài sản vô hình vào sử dụng theo dự tính hoặc để bán;

(b) Doanh nghiệp dự định hoàn thành tài sản vô hình để sử dụng hoặc để bán;

(c) Doanh nghiệp có khả năng sử dụng hoặc bán tài sản vô hình đó;

(d) Tài sản vô hình đó phải tạo ra được lợi ích kinh tế trong tương lai;

(e) Có đầy đủ các nguồn lực về kỹ thuật, tài chính và các nguồn lực khác để hoàn tất các giai đoạn triển khai, bán hoặc sử dụng tài sản vô hình đó;

(g) Có khả năng xác định một cách chắc chắn toàn bộ chi phí trong giai đoạn triển khai để tạo ra tài sản vô hình đó;

(f) Ước tính có đủ tiêu chuẩn về thời gian sử dụng và giá trị theo quy định cho TSCĐ vô hình.

41. Ví dụ về các hoạt động triển khai:

(a) Thiết kế, xây dựng và thử nghiệm các vật mẫu hoặc kiểu mẫu trước khi đưa vào sản xuất hoặc sử dụng;

(b) Thiết kế các dụng cụ, khuôn mẫu, khuôn dẫn và khuôn dập liên quan đến công nghệ mới;

(c) Thiết kế, xây dựng và vận hành xưởng thử nghiệm không có tính khả thi về mặt kinh tế cho hoạt động sản xuất mang tính thương mại;

(d) Thiết kế, xây dựng và sản xuất thử nghiệm một phương pháp thay thế các vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, quy trình, hệ thống và dịch vụ mới hoặc được cải tiến.

42. Các nhãn hiệu hàng hóa, quyền phát hành, danh sách khách hàng và các khoản mục tương tự được hình thành trong nội bộ doanh nghiệp không được ghi nhận là TSCĐ vô hình.

Nguyên giá TSCĐ vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp

43. TSCĐ vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp được đánh giá ban đầu theo nguyên giá là toàn bộ chi phí phát sinh từ thời điểm mà tài sản vô hình đáp ứng được định nghĩa và tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình quy định trong các đoạn 16, 17 và 40 đến khi TSCĐ vô hình được đưa vào sử dụng. Các chi phí phát sinh trước thời điểm này phải tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ.

44. Nguyên giá TSCĐ vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp bao gồm tất cả các chi phí liên quan trực tiếp hoặc được phân bổ theo tiêu thức hợp lý và nhất quán từ các khâu thiết kế, xây dựng, sản xuất thử nghiệm đến chuẩn bị đưa tài sản đó vào sử dụng theo dự tính.

Nguyên giá TSCĐ vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp bao gồm:

(a) Chi phí nguyên liệu, vật liệu hoặc dịch vụ đã sử dụng trong việc tạo ra TSCĐ vô hình;

(b) Tiền lương, tiền công và các chi phí khác liên quan đến việc thuê nhân viên trực tiếp tham gia vào việc tạo ra tài sản đó;

(c) Các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc tạo ra tài sản, như chi phí đăng ký quyền pháp lý, khấu hao bằng sáng chế phát minh và giấy phép được sử dụng để tạo ra tài sản đó;

(d) Chi phí sản xuất chung được phân bổ theo tiêu thức hợp lý và nhất quán vào tài sản (Ví dụ: phân bổ khấu hao nhà xưởng, máy móc thiết bị, phí bảo hiểm, tiền thuê nhà xưởng, thiết bị).

45. Các chi phí sau đây không được tính vào nguyên giá TSCĐ vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp:

(a) Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và chí phí sản xuất chung không liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào sử dụng;

(b) Các chi phí không hợp lý như: nguyên liệu, vật liệu lãng phí, chi phí lao động, các khoản chi phí khác sử dụng vượt quá mức bình thường;

(c) Chi phí đào tạo nhân viên để vận hành tài sản.

GHI NHẬN CHI PHÍ

46. Chi phí liên quan đến tài sản vô hình phải được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ hoặc chi phí trả trước, trừ trường hợp:

(a) Chi phí hình thành một phần nguyên giá TSCĐ vô hình và thỏa mãn định nghĩa và tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình (Quy định từ đoạn 16 đến đoạn 44).

(b) Tài sản vô hình hình thành trong quá trình sáp nhập doanh nghiệp có tính chất mua lại nhưng không đáp ứng được định nghĩa và tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình thì những chi phí đó (nằm trong chi phí mua tài sản) hình thành một bộ phận của lợi thế thương mại (kể cả trường hợp lợi thế thương mại có giá trị âm) vào ngày quyết định sáp nhập doanh nghiệp.

47. Chi phí phát sinh đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho doanh nghiệp nhưng không được ghi nhận là TSCĐ vô hình thì được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ, trừ các chi phí được quy định trong đoạn 48.

48. Chi phí phát sinh đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho doanh nghiệp gồm chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên và chi phí quảng cáo phát sinh trong giai đoạn trước hoạt động của doanh nghiệp mới thành lập, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển dịch địa điểm được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ hoặc được phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian tối đa không quá 3 năm.

49. Chi phí liên quan đến tài sản vô hình đã được doanh nghiệp ghi nhận là chi phí để xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ trước đó thì không được tái ghi nhận vào nguyên giá TSCĐ vô hình.

CHI PHÍ PHÁT SINH SAU GHI NHẬN BAN ĐẦU

50. Chi phí liên quan đến TSCĐ vô hình phát sinh sau khi ghi nhận ban đầu phải được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ, trừ khi thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau thì được tính vào nguyên giá TSCĐ vô hình:

(a) Chi phí này có khả năng làm cho TSCĐ vô hình tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai nhiều hơn mức hoạt động được đánh giá ban đầu;

(b) Chi phí được đánh giá một cách chắc chắn và gắn liền với một TSCĐ vô hình cụ thể.

51. Chi phí liên quan đến TSCĐ vô hình phát sinh sau khi ghi nhận ban đầu được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ, trừ khi các chi phí này gắn liền với một TSCĐ vô hình cụ thể và làm tăng lợi ích kinh tế từ các tài sản này.

52. Chi phí phát sinh sau khi ghi nhận ban đầu liên quan đến nhãn hiệu hàng hóa, quyền phát hành, danh sách khách hàng và các khoản mục tương tự về bản chất (kể cả trường hợp mua từ bên ngoài hoặc tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp) luôn được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ.

XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ SAU GHI NHẬN BAN ĐẦU

53. Sau khi ghi nhận ban đầu, trong quá trình sử dụng, TSCĐ vô hình được xác định theo nguyên giá, khấu hao luỹ kế và giá trị còn lại.

KHẤU HAO

THỜI GIAN TÍNH KHẤU HAO

54. Giá trị phải khấu hao của TSCĐ vô hình được phân bổ một cách có hệ thống trong suốt thời gian sử dụng hữu ích ước tính hợp lý của nó. Thời gian tính khấu hao của TSCĐ vô hình tối đa là 20 năm. Việc trích khấu hao được bắt đầu từ khi đưa TSCĐ vô hình vào sử dụng.

55. Khi xác định thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ vô hình làm căn cứ tính khấu hao cần phải xem xét các yếu tố sau:

(a) Khả năng sử dụng dự tính của tài sản;

(b) Vòng đời của sản phẩm và các thông tin chung về các ước tính liên quan đến thời gian sử dụng hữu ích của các loại tài sản giống nhau được sử dụng trong điều kiện tương tự;

(c) Sự lạc hậu về kỹ thuật, công nghệ;

(d) Tính ổn định của ngành sử dụng tài sản đó và sự thay đổi về nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm hoặc việc cung cấp dịch vụ mà tài sản đó đem lại;

(e) Hoạt động dự tính của các đối thủ cạnh tranh hiện tại hoặc tiềm tàng;

(f) Mức chi phí cần thiết để duy trì, bảo dưỡng;

(g) Thời gian kiểm soát tài sản, những hạn chế về mặt pháp lý và những hạn chế khác về quá trình sử dụng tài sản;

(h) Sự phụ thuộc thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ vô hình với các tài sản khác trong doanh nghiệp.

56. Phần mềm máy vi tính và các TSCĐ vô hình khác có thể nhanh chóng bị lạc hậu về kỹ thuật thì thời gian sử dụng hữu ích của các tài sản này thường là ngắn hơn.

57. Trong một số trường hợp, thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ vô hình có thể vượt quá 20 năm khi có những bằng chứng tin cậy, nhưng phải xác định được cụ thể. Trong trường hợp này, doanh nghiệp phải:

(a) Khấu hao TSCĐ vô hình theo thời gian sử dụng hữu ích ước tính chính xác nhất; và

(b) Trình bày các lý do ước tính thời gian sử dụng hữu ích của tài sản trên báo cáo tài chính.

58. Nếu việc kiểm soát đối với các lợi ích kinh tế trong tương lai từ TSCĐ vô hình đạt được bằng quyền pháp lý được cấp trong một khoảng thời gian xác định thì thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ vô hình không vượt quá thời gian có hiệu lực của quyền pháp lý, trừ khi quyền pháp lý được gia hạn.

59. Các nhân tố kinh tế và pháp lý ảnh hưởng đến thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ vô hình, gồm: (1) Các nhân tố kinh tế quyết định khoảng thời gian thu được lợi  ích kinh tế trong tương lai; (2) Các nhân tố pháp lý giới hạn khoảng thời gian doanh nghiệp kiểm soát được lợi ích kinh tế này. Thời gian sử dụng hữu ích là thời gian ngắn hơn trong số các khoảng thời gian trên.

PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO

60. Phương pháp khấu hao TSCĐ vô hình được sử dụng phải phản ánh cách thức thu hồi lợi ích kinh tế từ tài sản đó của doanh nghiệp. Phương pháp khấu hao được sử dụng cho từng TSCĐ vô hình được áp dụng thống nhất qua nhiều thời kỳ và có thể được thay đổi khi có sự thay đổi đáng kể cách thức thu hồi lợi ích kinh tế của doanh nghiệp. Chi phí khấu hao cho từng thời kỳ phải được ghi nhận là chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh, trừ khi chi phí đó được tính vào giá trị của tài sản khác.

61. Có ba (3) phương pháp khấu hao TSCĐ vô hình, gồm:

Phương pháp khấu hao đường thẳng;

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần;

Phương pháp khấu hao theo số lượng sản phẩm.

– Theo phương pháp khấu hao đường thẳng, số khấu hao hàng năm không đổi trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ vô hình.

– Theo phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần, số khấu hao hàng năm giảm dần trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản.

– Phương pháp khấu hao theo số lượng sản phẩm dựa trên tổng số đơn vị sản phẩm ước tính tài sản có thể tạo ra.

GIÁ TRỊ THANH LÝ

62. TSCĐ vô hình có giá trị thanh lý khi:

(a) Có bên thứ ba thỏa thuận mua lại tài sản đó vào cuối thời gian sử dụng hữu ích của tài sản; hoặc

(b) Có thị trường hoạt động vào cuối thời gian sử dụng hữu ích của tài sản và giá trị thanh lý có thể được xác định thông qua giá thị trường.

Khi không có một trong hai điều kiện nói trên thì giá trị thanh lý của TSCĐ vô hình được xác định bằng không (0).

63. Giá trị phải khấu hao được xác định bằng nguyên giá trừ (-) giá trị thanh lý ước tính của tài sản.

64. Giá trị thanh lý được ước tính khi TSCĐ vô hình được hình thành đưa vào sử dụng bằng cách dựa trên giá bán phổ biến ở cuối thời gian sử dụng hữu ích ước tính của một tài sản tương tự và đã hoạt động trong các điều kiện tương tự. Giá trị thanh lý ước tính không tăng lên khi có thay đổi về giá cả hoặc giá trị.

XEM XÉT LẠI  THỜI GIAN KHẤU HAO VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO

65. Thời gian khấu hao và phương pháp khấu hao TSCĐ vô hình phải được xem xét lại ít nhất là vào cuối mỗi năm tài chính. Nếu thời gian sử dụng hữu ích ước tính của tài sản khác biệt lớn so với các ước tính trước đó thì thời gian khấu hao phải được thay đổi tương ứng. Phương pháp khấu hao TSCĐ vô hình được thay đổi khi có thay đổi đáng kể cách thức ước tính thu hồi lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp. Trường hợp này, phải điều chỉnh chi phí khấu hao cho năm hiện hành và các năm tiếp theo, và được thuyết minh trong báo cáo tài chính.

66. Trong suốt thời gian sử dụng TSCĐ vô hình, khi xét thấy việc ước tính thời gian sử dụng hữu ích của tài sản không còn phù hợp thì thời gian khấu hao cần phải thay đổi. Ví dụ: Thời gian sử dụng hữu ích có thể tăng lên do đầu tư thêm chi phí làm tăng năng lực của tài sản so với năng lực hoạt động được đánh giá ban đầu.

67. Trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ vô hình, có thể thay đổi cách thức ước tính về lợi ích kinh tế trong tương lai mà doanh nghiệp dự tính thu được, do đó có thể thay đổi phương pháp khấu hao. Ví dụ: Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần phù hợp hơn phương pháp khấu hao đường thẳng.

NHƯỢNG BÁN VÀ THANH LÝ TSCĐ VÔ HÌNH

68. TSCĐ vô hình được ghi giảm khi thanh lý, nhượng bán hoặc  khi xét thấy không thu được lợi ích kinh tế từ việc sử dụng tiếp sau.

69. Lãi hay lỗ phát sinh do thanh lý, nhượng bán TSCĐ vô hình được xác định bằng số chênh lệch giữa thu nhập với chi phí thanh lý, nhượng bán cộng (+) giá trị còn lại của TSCĐ vô hình. Số lãi, lỗ này được ghi nhận là một khoản thu nhập hoặc chi phí trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.

TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH

70. Trong báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải trình bày theo từng loại TSCĐ vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp và TSCĐ vô hình được hình thành từ các nguồn khác, về những thông tin sau:

(a) Phương pháp xác định nguyên giá TSCĐ vô hình;

(b) Phương pháp khấu hao; Thời gian sử dụng hữu ích hoặc tỷ lệ khấu hao;

(c) Nguyên giá, khấu hao luỹ kế và giá trị còn lại vào đầu năm và cuối kỳ;

(d) Bản Thuyết minh báo cáo tài chính (Phần TSCĐ vô hình) phải trình bày các thông tin:

– Nguyên giá TSCĐ vô hình tăng, trong đó giá trị TSCĐ tăng từ hoạt động trong giai đoạn triển khai hoặc do sáp nhập doanh nghiệp;

– Nguyên giá TSCĐ vô hình giảm;

– Số khấu hao trong kỳ, tăng, giảm và luỹ kế đến cuối kỳ;

– Lý do khi một TSCĐ vô hình được khấu hao trên 20 năm (Khi đưa ra các lý do này, doanh nghiệp phải chỉ ra các nhân tố đóng vai trò quan trọng trong việc xác định thời gian sử dụng hữu ích của tài sản);

– Nguyên giá, số khấu hao luỹ kế, giá trị còn lại và thời gian khấu hao còn lại của từng TSCĐ vô hình có vị trí quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong tài sản của doanh nghiệp;

– Giá trị hợp lý của TSCĐ vô hình do Nhà nước cấp (Quy định tại Đoạn 30), trong đó ghi rõ: Giá trị hợp lý khi ghi nhận ban đầu; Giá trị khấu hao luỹ kế; Giá trị còn lại của tài sản.

– Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình đã dùng để thế chấp cho các khoản nợ phải trả;

– Các cam kết về mua, bán TSCĐ vô hình có giá trị lớn trong tương lai.

– Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình tạm thời không sử dụng;

– Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;

– Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình đang chờ thanh lý.

– Giải trình khoản chi phí trong giai đoạn nghiên cứu và chi phí trong giai đoạn triển khai đã được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ.

– Các thay đổi khác về TSCĐ vô hình.

71. Kế toán TSCĐ vô hình được phân loại theo nhóm tài sản có cùng tính chất và mục đích sử dụng trong các hoạt động của doanh nghiệp, gồm:

(a) Quyền sử dụng đất có thời hạn;

(b) Nhãn hiệu hàng hóa;

(c) Quyền phát hành;

(d) Phần mềm máy vi tính;

(e) Giấy phép và giấy phép nhượng quyền;

(f) Bản quyền, bằng sáng chế;

(g) Công thức và cách thức pha chế, kiểu mẫu, thiết kế và vật mẫu;

(h) TSCĐ vô hình đang triển khai.

247 thoughts on “Chuẩn mực kế toán số 04 – Tài sản cố định vô hình

 1. 1xbet promo code for free bet says:

  Sign up with promo code 1xBet and get a €/$130 bonus. Play sports betting, virtual sports and casino. 1xBet is offering a $130 welcome bonus to new customers. To receive the bonus, players must register on the 1xBet website, deposit money into their account, and confirm their right to receive the bonus. The bonus is then automatically credited to the player’s account. 1xbet sports promo code Thanks to the bonus code, the player’s chances are instantly increased by 130%. Additional bonuses offered under the same conditions as the main package bonus must be earned.

 2. 1xbet code promo bonus says:

  Sign up with promo code 1xBet and get a €/$130 bonus. Play sports betting, virtual sports and casino. valid throughout 2023. 1xBet is offering a $130 welcome bonus to new customers. To receive the bonus, players must register on the 1xBet website, deposit money into their account, and confirm their right to receive the bonus. The bonus is then automatically credited to the player’s account. Thanks to the bonus code, the player’s chances are instantly increased by 130%. 1xbet promo code free betAdditional bonuses offered under the same conditions that apply to the main package bonus must be earned.

 3. Pkv says:

  I am curious to find out what blog system you’re using? I’m
  experiencing some minor security issues with my latest site and I would like to find something more safeguarded.
  Do you have any suggestions?

 4. udin777 says:

  Hey! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly?
  My web site looks weird when viewing from my iphone.

  I’m trying to find a template or plugin that might be able to correct this problem.
  If you have any suggestions, please share. Many thanks!

 5. viagra says:

  Greetings! This is my first visit to your blog!
  We are a collection of volunteers and starting a
  new initiative in a community in the same niche.
  Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a
  outstanding job!

 6. slot says:

  Wonderful post however , I was wanting to
  know if you could write a litte more on this topic?
  I’d be very thankful if you could elaborate a little
  bit more. Many thanks!

 7. pkv says:

  Aw, this was an exceptionally nice post. Spending some time and actual effort to create
  a superb article… but what can I say… I hesitate a whole lot and never seem to get nearly anything done.

 8. промокод для 1 икс бет says:

  Все рабочие промокоды 1xBet на сегодня вы можете найти бесплатно на этом сайте. Используйте промокод *1XFREE777* для получения бонуса до 32500 руб при регистрации. рабочий промокод 1хбет на депозитПриятно, что новички могут ввести промокод при регистрации, который даст право на получение приветственного бонуса на сумму до 32500 рублей. Самое главное — это относиться к ставкам и к игре в целом ответственно! Не стоит играть на последние или заемные деньги, стремясь таким образом заработать себе на жизнь.

 9. onlinetotoku says:

  Normally I do not read article on blogs, but
  I wish to say that this write-up very pressured me to
  check out and do so! Your writing style has been surprised me.
  Thanks, very great article.

 10. online togel says:

  Its such as you read my mind! You appear to know so much approximately this, like
  you wrote the ebook in it or something. I think that you simply could do with a few
  p.c. to force the message home a bit, but instead of that, this is great blog.
  A great read. I will definitely be back.

 11. Link slot internasional gacor says:

  Having read this I believed it was extremely enlightening.
  I appreciate you finding the time and energy to put this information together.
  I once again find myself personally spending way too much time both
  reading and leaving comments. But so what,
  it was still worth it!

 12. slot gacor maxwin says:

  Thanks for another informative blog. Where else may I am getting that kind of information written in such a perfect means?
  I have a challenge that I’m just now operating on, and
  I have been at the look out for such info.

 13. Server jepang gacor malam ini says:

  Magnificent goods from you, man. I have understand your
  stuff previous to and you’re just extremely great. I actually like what you’ve
  acquired here, certainly like what you’re saying and
  the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take
  care of to keep it wise. I can’t wait to read much more from you.
  This is actually a great web site.

 14. alquiler de coches baratos en valencia says:

  hello there and thank you for your information – I’ve certainly picked
  up anything new from right here. I did however expertise a
  few technical issues using this web site, since I experienced to reload the website a
  lot of times previous to I could get it to load correctly.
  I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will often affect
  your placement in google and can damage your high quality score if advertising and marketing with
  Adwords. Anyway I am adding this RSS to my e-mail and
  could look out for much more of your respective exciting content.
  Make sure you update this again very soon.

 15. Kapal Togel says:

  Kamu wajib sekali untuk coba bermain dalam web togel online yang ini,
  situs togel online Kapal Togel yaitu
  situs togel online yang paling sanggup berikan keuntungan serta kemenangan besar.
  Kami cuman perlu berusaha untuk bermain-main dengan taruhan kecil di semua model perjudian online yang terdapat di website ini dan kamu ada mendapati kemenangan sejati serta hadiah kemenangan uang yang mengagumkan dari situs togel online paling besar di Indonesia sekarang ini.

 16. ide777 says:

  Ahaa, its pleasant conversation regarding this piece of writing at this place at this webpage, I have read all that, so at this time me also commenting
  at this place.

 17. kayseri escort says:

  Thanks for another informative blog. The place else may I get that kind of info
  written in such an ideal way? I have a project that I’m simply now running on, and I’ve been on the look out for
  such info.

 18. بورس says:

  Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News.
  Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to
  get there! Thank you

 19. jav says:

  I do agree with all the ideas you have introduced for your post.
  They’re very convincing and can certainly work. Nonetheless, the posts are too quick for starters.

  May you please lengthen them a little from subsequent time?

  Thank you for the post.

 20. slot vip says:

  Hello would you mind stating which blog platform you’re working
  with? I’m going to start my own blog soon but I’m having a tough
  time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

  The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs
  and I’m looking for something completely unique.

  P.S My apologies for getting off-topic but I had to
  ask!

 21. hi88 says:

  Your style is so unique in comparison to other people I’ve
  read stuff from. I appreciate you for posting when you’ve
  got the opportunity, Guess I will just book mark this site.

 22. slot tri says:

  Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger,
  and I was wanting to know your situation; we have created
  some nice methods and we are looking to exchange methods with other folks, why not shoot
  me an email if interested.

  Also visit my website :: slot tri

 23. baca disini says:

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point.
  You obviously know what youre talking about, why waste
  your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something informative to read?

 24. pan4d says:

  Hmm is anyone else having problems with the images on this blog
  loading? I’m trying to figure out if its a problem on my
  end or if it’s the blog. Any suggestions would be greatly appreciated.

 25. 벳12 says:

  Pretty great post. I just stumbled upon your weblog and wanted
  to say that I’ve truly enjoyed surfing around your weblog posts.
  In any case I’ll be subscribing in your rss feed and I hope you
  write once more soon!

 26. slot gacor hari ini says:

  My spouse and I absolutely love your blog and find nearly
  all of your post’s to be what precisely I’m looking for.
  Do you offer guest writers to write content in your case? I wouldn’t mind composing a post or elaborating on a few
  of the subjects you write in relation to here. Again, awesome site!

 27. xnxx says:

  I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your
  weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself?
  Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a nice
  blog like this one today.

 28. site says:

  If some one wishes to be updated with newest technologies then he must be pay a visit this
  site and be up to date all the time.
  site

  The opinions would definitely enable you fuol your nline casino exploration in the best
  way and in an pleasurabl method. To translate the spins into
  money you simply take the price oof 1 spin and multiplies it
  with X. If we’re enjoying GBP 1 free spin, you’ll want to wager GBP
  640 GBP earlier than any withdrawals. Based on its choice of free slot recreation titles, new online slots
  UK are becoming increasingly more fashionable.

 29. ceria777 says:

  With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement?
  My site has a lot of completely unique content I’ve either created myself or outsourced but it seems a lot of it is
  popping it up all over the web without my agreement.
  Do you know any methods to help prevent content from being ripped
  off? I’d genuinely appreciate it.

 30. poker qq says:

  coba join kedalam lqman judi pkv games dengan bandear domino serta bandarq online terbaik sepanjang masa yang
  sudah tersedia paa tahun 2023 ini dengan akun рro jackpot terbaik yang dapat kalian temukan dengan menggunakan sebagian akun yang kalian daftarkan ⅾi dalam
  sibi dan kalian juga bisa memiliki kemungkinan untu mendapatkan semua profit dari metode pengisian depoksit
  νia pulsa yang tak dapat kalian dapatian ɗi web web judi pkv
  games, bandarqq ataupun pokrqq online yang lainnya yang ada ɗi dunia
  online dikala ini.

  Feel free tⲟ sudf to mmy webpage :: poker qq

 31. cipit88 says:

  Simply desire to say your article is as astonishing. The clarity to your publish is simply excellent
  and that i can suppose you’re a professional in this
  subject. Fine along with your permission let me to grab your feed
  to keep updated with approaching post. Thank you 1,000,000
  and please carry on the enjoyable work.

 32. Live Draw SGP says:

  I was more than happy to uncover this page. I want to to thank you for
  your time due to this wonderful read!! I definitely
  enjoyed every little bit of it and i also have you bookmarked to look at new stuff on your
  site.

 33. Live Draw Singapura says:

  Howdy very nice site!! Guy .. Beautiful ..
  Superb .. I will bookmark your site and take the feeds additionally?
  I am satisfied to search out so many useful information here in the
  submit, we want work out extra strategies in this regard, thank
  you for sharing. . . . . .

 34. ras777 says:

  I believe everything posted was very logical. However, consider this, what if you wrote a catchier post title?
  I am not suggesting your information isn’t good., but what if you added a title that grabbed people’s attention? I mean Chuẩn mực kế
  toán số 04 – Tài sản cố định vô hình – CFATAX is a little
  plain. You ought to peek at Yahoo’s home page and note how they create
  news headlines to grab viewers to open the links.
  You might try adding a video or a related pic or two to get people excited about what you’ve written. Just my opinion,
  it would bring your posts a little bit more interesting.

 35. sejuta77 says:

  Hi there! This post could not be written much better!
  Looking through this post reminds me of my previous roommate!
  He continually kept talking about this. I will forward
  this post to him. Fairly certain he’s going to have a very good read.
  Thank you for sharing!

 36. cipit 88 says:

  of course like your web-site but you need to take
  a look at the spelling on quite a few of
  your posts. Many of them are rife with spelling problems and I to find
  it very troublesome to tell the reality nevertheless I’ll surely come back again.

 37. Parlay nova88 says:

  With havin so much written content do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement?
  My blog has a lot of completely unique content I’ve either authored myself or outsourced but it looks like a lot of it is
  popping it up all over the internet without my permission. Do
  you know any techniques to help prevent content from being ripped off?
  I’d truly appreciate it.

 38. forza88 says:

  I think this is among the most important info for me.
  And i am glad reading your article. But should remark on few general things, The web
  site style is wonderful, the articles is really excellent :
  D. Good job, cheers

 39. Buy essay says:

  I have been exploring for a little bit for any high-quality articles or weblog posts on this kind of
  space . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website.
  Studying this information So i am happy to exhibit that I’ve a very excellent uncanny feeling I came
  upon just what I needed. I such a lot certainly will make certain to
  do not put out of your mind this website and provides it a glance
  on a continuing basis.

 40. cipit88 says:

  I have been browsing online more than 3 hours today, yet
  I never found any interesting article like yours.

  It is pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful
  than ever before.

 41. onlinetotoku says:

  Please let me know if you’re looking for a article author for your weblog.
  You have some really good posts and I think I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please blast me an e-mail if interested. Thank you!

 42. slot thailand says:

  When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment
  is added I get several emails with the same comment.

  Is there any way you can remove me from that service?
  Many thanks!

 43. web site says:

  I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this
  website yourself or did you hire someone to do it for you?
  Plz respond as I’m looking to create my own blog and would like to find out where u got this from.
  appreciate it
  web site

  Other kinds of free cash amounts may be something from 20 – 50 dollars, aand
  even way more depending in your initial deposit – sso be certain to check out good online casino critiques.
  The peoole who find themselves occupied with playing onlline casino games,
  simply register in our site with none cost and
  as soon as your registration is full, you may be updated relating to the most recent information as well as newly obtainable games each time these are applicable.

  Look aat the casino company as you’ll a caterer or DJ.

 44. idnpoker says:

  It’s appropriate time to make some plans for the future and
  it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could
  I desire to suggest you some interesting things or advice.

  Perhaps you could write next articles referring to this article.
  I wish to read more things about it!

 45. Judi bola nova88 resmi says:

  It’s a shame you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this outstanding
  blog! I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my
  Google account. I look forward to brand new updates and will share this website
  with my Facebook group. Talk soon!

 46. webpage says:

  Exceptional post however , I wass wanting to know if you
  could write a litte more on this topic? I’d be very grateful if
  you could elaborate a little bitt more. Thanks!

  webpage

  Still, one of thhe best low stakes on-line gambling websites will offer a choice
  of roulette and blackjack vvariants which can bbe suitable
  for low roller enjoying with a small funds. 30-day interval at the very least, Free Spin reserves the precise to
  reject any pending withdrawals. The points given is a huge draw for all these who have playing curiosity within the internet ass these
  will have to be the keys to profitable bonuses and money prizes being at stake.

 47. site says:

  It’s going to be finish of mine day, except before ending I am reading
  this great article to improve my know-how.
  site

  Because the Name Implies the RTP price is a percent which lets if this
  charge is lower than 90-95%, your perfect alternative is to run off as quick as youu may and find a web site that is as close to 95% as attainable.
  Talkjng to othe players who have finished nicely with slot machines, racking up a relatively consistent rescord of wins might assist – these
  folks will typically gave some useful data on how they have managed to do so effectively.
  The smackdown has since grown as more safety experts get into
  Brazilian jiujitsu, Grossman said.

 48. cipit88 says:

  Pretty nice post. I simply stumbled upon your blog and wanted
  to mention that I have really enjoyed browsing your weblog posts.
  After all I’ll be subscribing to your feed and I hope you write once more soon!

 49. ppatk 2023 says:

  This is really interesting, You are a very skilled blogger.
  I have joined your rss feed and look forward to
  seeking more of your magnificent post. Also, I’ve shared
  your web site in my social networks!

 50. Download Bokep says:

  I believe what you typed was actually very logical.
  But, think about this, what if you wrote a catchier post title?
  I ain’t saying your content isn’t good, however
  what if you added something that grabbed folk’s attention? I mean Chuẩn mực
  kế toán số 04 – Tài sản cố định vô hình – CFATAX is a little vanilla.

  You might peek at Yahoo’s home page and see how they create post titles to grab viewers to open the links.

  You might add a video or a related picture or two
  to get people excited about everything’ve written. In my opinion, it could bring your posts a
  little bit more interesting.

 51. iddaa says:

  Nice post. I learn something totally new and challenging
  on sites I stumbleupon on a daily basis. It will always be helpful to
  read articles from other writers and use a little something from other sites.

 52. s128 says:

  Today, I went to the beach with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old
  daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell
  to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it
  pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic
  but I had to tell someone!

 53. relx says:

  ทางเรา relxnowthailand.com ต้องขอบอกได้เลยว่า เป็นตัวแทนหลักอย่างเป็นทางการในไทย
  ที่ใหญ่ที่สุด และเป็นเจ้าเดียวกับ
  RELX THAILAND สินค้าทุกแบรนด์ ทุกรุ่น เราได้ทำการคัดสรร บุหรี่ไฟฟ้า ที่เป็นหนึ่งในนวัตกรรม ช่วยเลิกบุหรี่ ที่มีประสิทธิดีเยี่ยม และช่วยได้จริง มาให้ลูกค้าได้เลือกใช้ Relx Infinity plus ,
  Ks quik , Ks Kurve , Ks Kurvee lite , Kardinal Stick
  , ks ppod โดยสินค้าทุกชิ้นของเรา สั่งตรงจากโรงงาน

 54. Source URL says:

  My coder is trying to convince me to move to .net from PHP.

  I have always disliked the idea because of the costs. But
  he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on a number of websites for about
  a year and am worried about switching to another platform.
  I have heard very good things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress content into it?

  Any help would be really appreciated!

 55. homepage says:

  It’s actually very complex in this busxy life to listen news
  on TV, so I just use internet for that purpose, and obtain the latest news.

  homepage

  We’ve tried to list prime-tier casinos with good ames and good VP recreation choice.
  Keep in mmind that in case you deposit a minimal of £10 then your
  fabulous welcome bonus shall be waiting for yyou and will hewlp you play double the
  number of cell casino video games. If yyou like 3D
  slots with great graphics such ass NetEnt’s Starburst for example,
  then you should go with on line casino sites that have such
  video games.

 56. link server internasional says:

  It is perfect time to make a few plans for the longer term and it is time to be happy.

  I have learn this post and if I may just I desire to recommend you some fascinating things or
  tips. Perhaps you can write next articles relating to this article.
  I wish to read even more issues approximately it!

 57. pkv games says:

  Its such as you read my thoughts! You seem to understand so much about this, such as you wrote the e book in it or something.
  I feel that you just could do with some % to drive the message home a bit, but other than that, this is wonderful
  blog. A fantastic read. I will certainly be back.

 58. slot dana says:

  Please let me know if you’re looking for a writer for
  your weblog. You have some really great articles and I think I would be a good asset.

  If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love
  to write some material for your blog in exchange for a link back to
  mine. Please shoot me an email if interested. Cheers!

 59. markas303 says:

  Wonderful website you have here but I was curious about if
  you knew of any forums that cover the same topics talked about in this article?

  I’d really like to be a part of community where I can get feedback from other knowledgeable individuals that share the same
  interest. If you have any suggestions, please let
  me know. Cheers!

 60. слотозал says:

  Для того чтобы играть казино Slotozal
  777 на реальные деньги, необходимо внести депозит.
  Владельцем онлайн казино 777 является контора Victory777
  N.V. Лудомания же – это болезнь, которая вызывает сильное пристрастие
  к азартным играм, с которым человек просто не в состоянии справиться и играет в казино до последней копейки.
  Адвокаты Гвасалии предоставили прокуратуре свидетельские показания, согласно которым преступлениесовершили
  не осуждённые по делу Гвасалия и Петросов, а другие люди.Стали
  бы люди бесплатно играть в игровые автоматы казино, если бы выиграть даже
  копеечку было бы невозможно?
  Популярные онлайн казино стараются, во-первых, брать игровые аппараты исключительно по лицензии
  провайдера и во-вторых, регулярно обновлять
  каталог. Найти кнопку «Регистрация» в главном меню онлайн казино.

  Первым делом пользователь казино должен авторизоваться и затем через главное меню сайта
  отправиться в ЛК. Слоты от разных разработчиков могут отличаться друг от друга по сюжету,
  графике, бонусным возможностям и меню конфигурации.

  После пополнения счета в интернет казино,
  сумма мгновенно становится доступной для игры в автоматы самых разных
  производителей:. После удачного спина, на счет пользователя будет мгновенно зачислена
  выигранная сумма. Вознаграждения за депозит начисляются
  игроку, когда он пополнит счет.
  Вывод осуществляется не на те реквизиты, с которых игрок делал депозит.

 61. cipit 88 says:

  Oh my goodness! Incredible article dude! Many thanks, However I am encountering difficulties with your RSS.
  I don’t understand the reason why I can’t join it. Is there anyone else having the
  same RSS issues? Anyone who knows the solution will you kindly respond?
  Thanks!!

 62. strona says:

  I am not sure where you are getting your information, but great topic.
  I needs to spend some time learning more or understanding
  more. Thanks for fantastic information I was
  looking for this info for my mission.

 63. اجاره ماشین says:

  Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something.
  I think that you could do with a few pics to drive the message home a bit,
  but other than that, this is fantastic blog. An excellent read.

  I’ll definitely be back.

 64. اجاره ماشین says:

  Hmm it seems like your site ate my first comment (it was super
  long) so I guess I’ll just sum it up what
  I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything.
  Do you have any tips for beginner blog writers? I’d certainly appreciate it.

 65. на сайте says:

  Добро пожаловать в казино Слотозал!
  Если вы ищете удивительный мир онлайн-гемблинга, полный волнения и
  выгодных возможностей, то
  вы попали по адресу. Мы предлагаем
  широкий выбор отличных игр, щедрые бонусы и надежные условия игры.
  В этой статье мы расскажем вам о преимуществах игры в
  казино Слотозал, доступных играх и привлекательных бонусах для новых игроков.

 66. takipmax says:

  I blog quite often and I truly thank you for your information.
  Your article has really peaked my interest. I am going to bookmark your website and keep checking
  for new information about once a week. I subscribed to your Feed as well.

 67. Uggaustor says:

  UGG 2023 года уже доступны на нашей распродаже! Приходите и выбирайте из огромного ассортимента моделей. Купить UGG стало легче и доступнее, чем когда-либо!

  Сайт: uggaustralia-msk.ru
  Адрес: Москва, 117449, улица Винокурова, 4к1

 68. Site oficial da Aviator Games cassino on-line says:

  Hey there I amm so excited I found your blog page, I really found you byy mistake, while I
  was looking on Aool for somthing else, Regardless Iam here now and would just like to say thwnks
  a lot for a remarkable post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it
  all at the minute but I have bookmarked it and
  also added your RSS feeds, so when I have tie I will
  be back to reasd more, Please do keewp up the excellent
  work.
  Site oficial da Aviator Games cassino on-line

  After these actions, you may login underneath your identify and make first deposit.
  To Canadian online Casino Start Credits Free List Games.

  These hackers designed a machine which might populate a notification trggering the
  remote machine with a vibration remotely situated
  and related to internet notifying anyplace on this planet to his fellow gambler.

 69. homework help says:

  Hi, Neat post. There’s a problem together with your website in internet explorer, may check this?
  IE still is the market leader and a good component to folks will pass over your fantastic writing because of this problem.

 70. aiporn.men says:

  Thanks for every other great article. The place else may just anybody get that kind of information in such a perfect manner of writing?
  I’ve a presentation next week, and I am at the search for such info.

 71. Urgent Visa Online says:

  Hey there would you mind letting me know which web host you’re using?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different browsers and
  I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you recommend a good internet
  hosting provider at a fair price? Kudos, I
  appreciate it!

 72. fafaslot says:

  I am no longer certain the place you’re getting your info,
  however good topic. I must spend a while studying much more or understanding more.
  Thanks for magnificent information I used to be searching for
  this info for my mission.

 73. pkv games says:

  coba join kedalam situs judi pkv games
  dengn bandar domino serta poker qq onlin terbaik sepanhang masa yang telah tersedia pada tahun 2023 ini dengan akun ρro jackpot terbaik yang bisa kalian dapatkan dengan menggunakan bsberapa
  akujn yang kalian daftarkan ⅾі dalam sini dan kalian juga dapat mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan semua keuntungan dari
  cara pengisiaan desposit mewlewati pulsa yang tidak dapat kalian peroleh ⅾi laman website judi pkv games, dominoqq ataupun pokerqq оline yang lainnya yang
  ada di internet saat ini.

 74. cipit88 says:

  Does your website have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to send you an email.

  I’ve got some suggestions for your blog you might be interested in hearing.

  Either way, great website and I look forward to seeing it develop over time.

 75. Kaylene Crouch says:

  In your computer system, CPU and also GPU are the components that are easy to be heating. Keeping an eye on the temperature level will certainly aid you. maintain them cool down if required. Simply most likely to the manufacturer’s internet site and also download and install the current version of your program to mount. Currently you have actually clearly known the detailed description of types of computer maintenance. In the complying with part, some helpful pointers are provided to you as well as all of them belong to among these kinds. Excel Repair Repair work corrupt Excel files and also recuperate all the data with 100% honesty.
  And the ability to hold a charge can drop off a year later. Normally, you can make a setup for your laptop computer to let it not bill when getting to 20%. So, do not obstruct the air vent, which aims to ensure your computer system can remain great enough to function effectively.

  These updates can be vital for long-term health since they fix important safety openings as well as get rid of unnecessary functions. You may additionally be able to readjust your setup so updates happen automatically. Defragging is the procedure of reorganizing the data on your hard disk to speed up documents accessibility. While every computer is different, you can typically locate Defragment functions under the System as well as Security tab in the Control board. If you’re sweating off an older computer system, you need to power down your device appropriately every evening to prevent getting too hot.

  Before you perform the scan, make sure that you’re running the most recent infection meanings as well as data source. Normal antivirus scans are a reliable way to remain secure and also maintain the personal privacy and also safety and security of your computer. This is an additional computer maintenance idea for laptop computer individuals. You may be making use of an outside key-board for additional convenience. That having claimed you need to likewise make use of the inbuilt keyboard often. I did not make use of the keyboard for a long time and also I had to replace the keys thereafter.
  Maintain Hard
  Instead, organize similar documents right into folders where you can quickly locate them. This will likewise aid improve the cleaning procedure when it comes time to remove unneeded items. Firmware is a small item of software program in your computer that keeps the equipment functioning effectively. Often these updates are included in major computer updates, yet you can check for firmware updates manually on numerous tools, as well. If you’re working with a crucial job, you can do this daily to ensure your documents are securely stored. Supporting your data conserves essential files in the event of a hard disk failure or system crash.

  If there is nothing else to try, you can always reset your computer! If you regularly back up your information, absolutely nothing crucial will certainly be shed at the same time. Instead, you’ll have a system that runs quick and smoothly. After that just adhere to the computer system upkeep list above to keep your computer a dependable buddy for a very long time.

  Do this as well as I will assure you that you will get the greatest efficiency possible as well as the maximum life expectancy from your favored laptop. You can enable Battery Protection and after that readjust the setting according to various scenarios. This can effectively decrease the period as well as times of charging so as to prolong the battery life. Take a look at our wonderful selection of accessories from ASUS keyboards and computer mice, to bags and also phone covers. If your battery does hold its cost effectively, you need to get a new battery. Find a tidy, clutter complimentary and dirt vacuum to open up the device.

  Some of these programs are the programs that are actually needed, but there are lots of others that are worthless. If you have had the misfortune of managing a slow computer, you are cognizant of exactly how frustrating it can be. In some cases, you could run way too many programs which will raise the CPU and warmth the device up. Then overheating will possibly decrease your computer or perhaps cause system crash and also spoil equipment. So you need to give up some programs as well as prepare cooling tools if essential.

  This typically will not be evident in Job Supervisor due to the fact that malware is typically developed to hide from prying eyes. This step will certainly remove any single bugs or software program conflicts that create slow-moving efficiency and give a clean slate for extra troubleshooting. These remedies are arranged from the least to most disruptive, so it’s finest to follow them in order.
  Reasons Your Computer System Is Running Slow-moving & What You Can Do To Fix It
  Pressed air is the best way to get rid of the dust from your computer’s inner functions. A huge one people often ignore is dirt, which can clog cooling followers and also vents and also create the computer system to get too hot, as well as even can trigger shorts in the system. The majority of computer systems slow points down attempting to perform in the hot setting brought on by the dust obstructing the system. # 3 Bloatware, adware, malware, etc can cause your computer system to run slow-moving and also unpredictably. These are documents that can not be defragmented by regular techniques.

 76. займ на любую кредитную карту says:

  Откройте для себя новый уровень сервиса с cntbank.ru. Онлайн займ на карту без замедлений и лишних документов. Наша цель — сделать процесс максимально удобным и быстрым для вас, чтобы ваши финансовые проблемы были решены мгновенно.

 77. web page says:

  I do not even know how I stopped up righnt here, but I
  thought this publish used to be good. I do not recognize who you’re however
  certainly you’re going to a famous blogger if you happen to
  are not already. Cheers!
  web page

  Click2Pay, Moneybookers and NETeoler are
  only a few examples of one of these payment technique.
  Another hack too ean Jackpot Party Casino free coins
  is to make jackpots in the game. I performed only a few spin – simply tto have a look.

 78. AI Porn Generators says:

  Nice post. I was checking constantly this blog and I
  am impressed! Very helpful info particularly the last part 🙂 I care for such info
  much. I was seeking this particular info for a long time.
  Thank you and good luck.

 79. situs slot terbaru says:

  Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles?

  I mean, what you say is valuable and everything. But just imagine if you added some great photos or
  video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and
  clips, this blog could undeniably be one of the greatest in its field.
  Great blog!

 80. porn says:

  Hi terrific website! Does running a blog like
  this take a great deal of work? I’ve absolutely no
  knowledge of coding however I had been hoping to start my own blog in the
  near future. Anyway, if you have any ideas or tips for new blog owners
  please share. I know this is off subject but
  I just had to ask. Thanks a lot!

 81. baki888 says:

  You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something that I think I would never understand.
  It seems too complicated and extremely broad for me.
  I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of
  it!

 82. AiPorn.win says:

  I think this is one of the most vital information for me.
  And i’m glad reading your article. But wanna remark on few general things, The website style is ideal, the articles is really excellent : D.
  Good job, cheers

 83. RelzaimPeedy says:

  Когда я столкнулся с неожиданными расходами, мне нужно было найти решение мгновенно. Займ сразу на карту стал для меня спасением. Я был поражен, насколько быстро и легко мне одобрили заявку. Всего через несколько минут после заполнения онлайн-формы я уже мог использовать средства. Скорость и удобство этого сервиса действительно выручили меня в сложной ситуации.?

 84. madepics.org says:

  Greetings! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to make your
  site mobile friendly? My web site looks weird when viewing from my iphone 4.
  I’m trying to find a template or plugin that might be able to fix this problem.
  If you have any recommendations, please share. Cheers!

 85. MidPorny.com says:

  Pretty component to content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I acquire in fact loved account your blog posts.
  Anyway I’ll be subscribing on your feeds and even I success you access consistently rapidly.

 86. https://classificadosdorio.com.br/prnewswire/Default.aspx?idnot=449697&tit=ECO+PRNewswire+Vantage+revela+atualizao+de+Copy+Trading+com+recurso+ajustvel+de+compartilhamento+de+lucros says:

  My spouse and I absolutely love your blog and find a lot of your
  post’s to be just what I’m looking for. can you offer guest writers
  to write content for you personally? I wouldn’t mind writing a post or elaborating on a number of the subjects
  you write with regards to here. Again, awesome blog!

 87. artificy.com says:

  I absolutely love your website.. Excellent colors & theme.
  Did you build this amazing site yourself? Please reply back as I’m wanting to create my own site and would like to learn where you got this from or just what the theme is
  called. Many thanks!

 88. Davidjen says:

  Чтобы ваш сайт был успешным, необходимо применять различные методы, включая seo продвижение сайта в москве . Это комплексный подход, который включает в себя анализ конкурентов, подбор ключевых слов, оптимизацию контента и многое другое. Только грамотное продвижение гарантирует привлечение целевой аудитории.

 89. Brettdrori says:

  Абузоустойчивый VPS
  Виртуальные серверы VPS/VDS: Путь к Успешному Бизнесу

  В мире современных технологий и онлайн-бизнеса важно иметь надежную инфраструктуру для развития проектов и обеспечения безопасности данных. В этой статье мы рассмотрим, почему виртуальные серверы VPS/VDS, предлагаемые по стартовой цене всего 13 рублей, являются ключом к успеху в современном бизнесе

 90. Займы онлайн says:

  Мы понимаем, что каждый человек имеет свои финансовые потребности. На МИР-ЗАЙМОВ.РФ вы найдете разнообразные предложения займов, которые доступны студентам, работающим, предпринимателям и даже пенсионерам. Все возрастные группы могут получить необходимую финансовую поддержку.

 91. Brettdrori says:

  VPS SERVER
  Высокоскоростной доступ в Интернет: до 1000 Мбит/с
  Скорость подключения к Интернету — еще один важный фактор для успеха вашего проекта. Наши VPS/VDS-серверы, адаптированные как под Windows, так и под Linux, обеспечивают доступ в Интернет со скоростью до 1000 Мбит/с, что гарантирует быструю загрузку веб-страниц и высокую производительность онлайн-приложений на обеих операционных системах.

 92. Brettdrori says:

  https://medium.com/@McgeeTrevo55342/дешевый-выделенный-сервер-на-vdsina-с-вечным-хостингом-и-высокоскоростным-интернетом-425185cb98f4
  VPS SERVER
  Высокоскоростной доступ в Интернет: до 1000 Мбит/с
  Скорость подключения к Интернету — еще один важный фактор для успеха вашего проекта. Наши VPS/VDS-серверы, адаптированные как под Windows, так и под Linux, обеспечивают доступ в Интернет со скоростью до 1000 Мбит/с, что гарантирует быструю загрузку веб-страниц и высокую производительность онлайн-приложений на обеих операционных системах.

 93. Hot Mom says:

  Hey just wanted to give you a quick heads up. The text in your post seem
  to be running off the screen in Ie. I’m not sure if this
  is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I
  figured I’d post to let you know. The design look great though!

  Hope you get the issue solved soon. Kudos

 94. porn-generators.com says:

  Hi, I think your blog might be having browser compatibility issues.
  When I look at your website in Opera, it looks fine but when opening
  in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted
  to give you a quick heads up! Other then that,
  amazing blog!

 95. Sight Care says:

  Sight Care is a natural supplement designed to improve eyesight and reduce dark blindness. With its potent blend of ingredients. SightCare supports overall eye health, enhances vision, and protects against oxidative stress.

 96. Sight Care says:

  SightCare works by targeting the newly discovered root cause of vision impairment. According to research studies carried out by great universities and research centers, this root cause is a decrease in the antioxidant levels in the body.

 97. Sladkiye-Strasti says:

  В поисках новых ощущений я наткнулась на sladkiye-strasti.ru. Сайт предложил широкий ассортимент интим шоп москва , что идеально подходит для тех, кто хочет экспериментировать и исследовать новые грани своей сексуальности. Процесс выбора и покупки был максимально простым и дискретным, что особенно важно для меня.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.