Category Archives: THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Chuẩn mực kế toán số 04 – Tài sản cố định vô hình

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 04 – TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH   Chuẩn mực kế toán số 04 – Tài sản cố định vô hình quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán tài sản cố định vô hình gồm: Tiêu chuẩn TSCĐ vô hình, thời điểm ghi nhận, xác […]

Chuẩn mực kế toán số 01 – Chuẩn mực chung

 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 01 – CHUẨN MỰC CHUNG      Bộ Tài chính đã ban hành Chuẩn mực số 01 “Chuẩn mực chung” theo Quyết định 165/2002/QĐ-BTC ngày 31.12.2002. Đây là một chuẩn mực khá đặc biệt vì nó không đi vào một vấn đề kế toán cụ thể nào mà đưa ra […]

Chuẩn mực kế toán số 02 – Hàng tồn kho

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 02 – HÀNG TỒN KHO Chuẩn mực kế toán số 02 – Hàng tồn kho quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán hàng tồn kho: xác định giá trị và kế toán hàng tồn kho vào chi phí. Chuẩn mực số 02 HÀNG TỒN […]